JKfFvoSVT3yDPDd36RpYZw

中国観音場巡り

倉吉の古刹


長谷寺へ

XGtVz66VQVm_98aL1ulcvQ

麓から登ると
結構な坂

汗だくで到着です
Sk6ut672RiGF6RwxOzj4zQ